Gjerdrum legesenter etter raset

10. februar 2021

Det er etter faglige anbefalinger fra NVE og politi besluttet i kommunens krisestab at lokalene ved Bo- og behandlingssenteret igjen kan benyttes. Det er gjennomført befaringer av bygget med takstmenn sertifisert for vurdering av naturskade og to rådgivende ingeniører for bygg. Fagmiljøet er samlet i sin vurdering om at bygget er i god stand, er trygt og ikke er skadet slik at det innebærer risiko å ta det i bruk. Virksomhet tekniske tjenester deler fagmiljøets oppfatning. Den faglige anbefalingen vedrørende bygget sammenstilt med NVEs vurdering om at grunnen er trygg utgjør det samlede beslutningsgrunnlaget for kommunen.
Virksomhet tekniske tjenester er i gang med å bekrefte at tekniske installasjoner i byggene fungerer og at vann og avløp er i orden.

Dette betyr at legetjenesten i Gjerdrum igjen kan fungere som normalt i våre tidligere lokaler fra mandag 12.02, bortsett fra daglegevakt som vil være på Jessheim t.o.m. 19.02. Også luftveisklinikken vil fortsatt være på legevakten inntil videre.

Vi ser fram til nå å få mulighet til å gi Gjerdrums befolkning en god fastlegetjeneste, ikke minst i den vanskelige situasjonen mange i bygda vår er i.

Vi takker samtidig for all tålmodighet og fleksibilitet pasienter ha vist i den tiden vi ikke har kunnet yte den fastlegetjenesten vi ønsker.

12. januar 2021

13.01.20121 åpner Gjerdrum legesenter igjen etter raset, nå i midlertide lokaler i den tidligere Helsestasjonen på Ask. Lokalene er mye mindre en i det gamle legesenteret og byr på utfordringer. Vi tror det likevel skal være mulig å gi god fastlegetjeneste til innbyggerne i Gjerdrum.

Lokalene har tre, relativt små legekontor. Her kan vi gjøre det meste, men ikke alt. Vi håper å får mer utstyr på plass etter hvert. Er det prosedyrer vi ikke kan utføre så vil pasientene få beskjed om løsninger i de konkrete tilfellene. Vi har laboratorium og kan ta prøver.
Luftveisklinikk har vi ikke plass til. Pasienter med luftveissymptomer og mulig koronasmitte og som trenger vurdering av lege, må fortsatt reise til legevakten på Jessheim.

Med kun tre legekontor så må legene drive på omgang. Vi vil ha åpent både på dagtid og ettermiddag. Når den enkelte lege er til stede blir bekjentgjort etter hvert.

Venterommet er relativt lite. Vi skal likevel kunne drive koronatrygt. Pasienter med avtalt time må vente utenfor eller i bil og komme inn rett før timen. Bruk munnbind!
Følg også med på mobilen så vi kan gi beskjed ved eventuelle forsinkelser.

Her er link til omtale i Romerikes Blad.

5. januar 2021.

I den situasjonen bygda vår er i ønsker vi på best mulig måte å kunne støtte lokalsamfunnet. Vi jobber på spreng for å få til best mulige løsninger.

Gjerdrum legesenter er utilgjengelig og stengt etter raset. Det er svært usikkert når og om lokalene kan brukes igjen. I beste fall vil det ta mange måneder før en kan flytte tilbake. Da må området kunne sikres først. I verste fall vil lokalene aldri kunne brukes igjen.

Det er jobbet intensivt med å opprette elektronisk mulighet for befolkningen til å holde kontakt med fastlegen gjennom selvbetjeningsmodulen hos Helsenorge. Dette innebærer også fjerntilgang for legene til journalsystemet slik at de kan svare på spørsmål, ha e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og ekspedere resepter, uansett hvor de befinner seg.
For å få til dette ble det etter grundige vurderinger av risiko gitt tillatelse til uthenting av serveren på legesenteret. Operasjonen ble gjennomført på kvelden den 2.02. av et svært dyktig team fra brannvesenet under kontinuerlig droneovervåking. De fikk tillatelse til å være i risikoområdet maksimum 15 minutter, men gjennomførte operasjonen på 6 minutter!

Med god hjelp og stor innsats fra vår IT-leverandør, Euro-tec og Norsk Helsenett fungerte serveren igjen fra den 3.02.
DGI har lånt oss laptopper ut over de vi allerede har slik at også legesekretærene kan være operative og bistå i legetjenesten.

Men ingen legetjeneste er optimal uten at pasientene kan ha direkte kontakt med legen. Det er derfor opprettet midlertidig legekontor på Olavsgård Hotell og på Clarion Gardermoen der mange av de evakuerte oppholder seg. Her vil fastlege og legesekretær fra Gjerdrum legesenter være til stede fra kl. 08-16.
Vi jobber også intensivt for å finne egnede lokaler på kort sikt i rimelig nærhet av Gjerdrum. Her kan vi måtte dele oss på flere lokasjoner. Vi jobber også med løsninger på litt lenger sikt. Her må vi finne egnede lokaler i Gjerdrum for hele legesenteret med akseptabel tilgjengelighet.

I løpet av uke 1 håper vi å ha på plass et mobilt sentralbord slik at pasientene kan ringe oss på det vanlige telefonnummeret. Vi vet at det ikke er like lett for alle å bruke elektroniske løsninger.

Hjemmesykepleien har en vanskelig arbeidssituasjon. Mange av brukerne, f.eks. fra omsorgsboligene, er evakuert til hotell eller andre steder. Vi forsøker å jobbe tett med hjemmesykepleien og bistå med vurderinger, prøvetaking o.l.
Sykehjemspasientene er evakuert og spredt på mange institusjoner. Det er et stort arbeid å følge dem opp. Fastlegene med sykehjemsansvar forsøker nå fortsatt å følge opp sykehjemspasientene våre.

Bygda vår er i en svært vanskelig situasjon på utallige områder. Vi jobber det vi kan for å opprettholde en best mulig fastlegetjeneste. Den vil ikke kunne være optimal framover, men vi prøver å finne løsninger for å kunne være tilgjengelige for de som trenger oss.